EFOP-5.2.2-2017-00112 Transznacionális együttműködések

“Közös döntés, közös fejlődés – Közösségi tervezési és döntéshozatali módszertani támogatás, mint közösségfejlesztési eszköz”


 • Kedvezményezett neve: Védő Burok Közhasznú Egyesület
 • A szerződött támogatás összege: 49 840 400 Ft
 • A támogatás mértéke: 100%
 • A projekt megvalósításának kezdete: 2019. március 01.
 • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. május 29.

PÁLYÁZATUNK CÉLJA ÉS TARTALMA


 • Projektünk célja a Felhívással összhangban az EFOP Együttműködő társadalom prioritási tengely által lefedett szakterületeken a nemzetközi együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázása a társadalmi kihívásokra adott válaszok javítása érdekében.
 • E prioritáshoz kapcsolódó egyedi célkitűzések közül kiemelten az alábbiakhoz kívánunk hozzájárulni:
  • 2. A család szerepének megújítása az ifjúsági szerepvállaláson keresztül
  • 3. A közösségi együttműködés javítása
  • 5. Leszakadó járások hátrányainak csökkentése
  • 6. Területi esélyteremtés
  • 8. Közszolgáltatások minőségének fejlesztése egészségügyi, szociális, társadalmi felzárkózási és kulturális területen
 • Ezen célok eléréséhez közelebb juthat társadalmunk, ha az egyének el tudják hinni magukról, hogy képesek befolyásolni, irányítani saját, és környezetük jövőjét, ebből következően aktívan részt vállalnak az őket érintő kérdések, problémák megoldásában, ezért fontosnak látjuk az egyéni, ill. a közösségi empowerment folyamatok, a közösségfejlesztés, és a közösségi tervezés szerepét, szeretnénk hozzájárulni az ezek hatékonyabb működését is elősegítő szolgáltatások fejlesztéséhez, ill. kialakításához. Ilyen szolgáltatások a különböző típusú egyéni és csoportos tanácsadások, fejlesztések, tréningek (pl.: pszichológiai tanácsadás, munkaerő-piaci tanácsadás, asszertivitás tréning…), függetlenül attól, hogy ezek állami, vagy nem állami intézményi, szervezeti keretek között valósulnak meg, így ide tartoznak pl.: a családsegítő központok szolgáltatásai is az egyén, ill. a család szintjén.
 • Hozzá kívánunk járulni továbbá mindazon hazai szervezetek, intézmények szolgáltatásainak fejlesztéséhez, amelyek a közösségi tervezés módszertanának alkalmazásával képesek lehetnek hatékonyabb működést elérni – ilyenek lehetnek tipikusan az érdekvédelmi és egyéb civil szervezetek, de az önkormányzatok bizonyos tevékenységei is ide kapcsolódnak, pl.: területfejlesztési koncepció megalkotása.
 • Ennek érdekében célunk a közösségi döntéshozatalhoz, közösségfejlesztéshez, és az ezek alapját képező egyéni és közösségi empowerment folyamatokhoz kapcsolódó nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése és egy módszertani ajánlásgyűjtemény kidolgozása arra vonatkozóan, hogy a különböző szerveződési szinteken hogyan segíthető elő, valósítható meg a közösségi döntéshozás.
 • A Felhívásban meghatározott alábbi beavatkozási irányokhoz szeretnénk elsősorban kapcsolódni:
  • Közösségfejlesztő szervezetek, egyházak hálózati együttműködése, tapasztalatcserék erősítése.
  • A család társadalmi szerepét erősítő jó gyakorlatok megismerése és cseréje.
  • Az ifjúsági együttműködések erősítése, közös programok szervezése.
  • A Duna Stratégia megvalósítása keretében kialakítandó hálózati együttműködések támogatása.
 • Részcéljaink szintén a Felhívásban meghatározottaknak megfelelően az alábbiak:
 • A meghatározott társadalmi kihívásokkal és azok kezelésével kapcsolatos rendelkezésre álló speciális szakmai tudásanyag bővítése.
 • Az együttműködés erősítése a Duna stratégia országai és a visegrádi országok szakpolitikai szakértői között.
 • A szakpolitikai tudásanyag és a projektben végrehajtott kutatások eredményei olyan formában elérhetővé váljanak, amelyek a jövőbeli szakpolitikai tervezést és végrehajtást, valamint a mindennapos szakmai munkát segíteni tudják (szakmai ajánlások megfogalmazása).
 • Pályázatunkat továbbá Magyarország Partnerségi Megállapodásában a 2014-2020-as fejlesztési időszakra kitűzött azon céllal összhangban kívánjuk megvalósítani, amely a (köz)szolgáltatások eredményességének javítása, struktúrájuk megújítása és az egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése. Az egyenlő esélyű hozzáférést a területi lefedettség javítása mellett az informáltság, és az egyéni empowerment folyamatok is segítik.
 • Jelen projektünkben a helyi döntéshozatalon keresztüli közösségi tervezési jógyakorlatokat kívánjuk tanulmányozni; azokat a megoldásokat keressük, amelyekben a helyi közösség valamilyen módon részt vesz a helyi szintű döntéshozásban, függetlenül a részvétel intenzitásától és mélységétől. Különös figyelmet fogunk szentelni a lakosság bevonásának megkezdéséhez szükséges jogi, szervezeti feltételekre és a bevonást facilitáló folyamatokra, személyi és tartalmi feltételeire.
 • A szubszidiaritás, mint a saját és környezetünkre vonatkozó politikai döntések meghozatalára való lehetőség egy olyan szolgáltatásként fogható fel, amelyet az állam különböző csatornákon keresztül biztosít a polgárai számára – és ez tulajdonképpen a tágan értelmezett önkormányzatiság több szintjét foglalja magában, a családi élet érinthetetlenségétől elkezdve a lakóközösségi önkormányzatiságon át egészen a települési, a szó immár szűk értelmében vett önkormányzatiságáig, ill. azon túl, a települések közötti, kistérségi/járási szintű közösségi tervezésig.

CÉLCSOPORT


Projektünk célcsoportjába azok a hazai szakemberek tartoznak, akik humán szolgáltatásokat nyújtó állami, vagy nem állami intézményekben, szervezetekben (a köznevelési és felsőoktatási intézmények kivételével) dolgoznak, beleértve a civil szervezetek, az egyházi jogi személyek, az önkormányzatok és nemzetiségi önkormányzatok munkatársait is.


MEGKÖZELÍTÉSMÓDUNK, MEGVALÓSÍTÁSI MÓDSZERTAN

A projekt megvalósítása során alkalmazott megközelítésmódunk elemei:


 1. Részletes igényfelmérés és stakeholder elemzés
 2. Kvalitatív és kvantitatív kutatási módszertan
 3. Az együttműködést erősítő tanulmányutak és nemzetközi műhelymunka
 4. Kutatáson és gyakorlati tudástranszfer tevékenységen (műhelymunka, bevont szakértők) alapuló módszertani ajánlás-csomag 
 5. Transznacionális közösségi döntés konferenciaszervezés
 6. Hálózatépítés
 7. Multiplikátor / diffúziós hatás
 8. Iteratív projektmenedzsment
 9. Audiovizuális oktatócsomag a hosszútávú disszemináció érdekében
 10. Honlaptartalom-fejlesztés a hosszú távú disszemináció érdekében

PROJEKT EREDMÉNYEI


 1. Nemzetközi és hazai jó gyakorlatokat feltáró kutatás (összegyűjtött adatokat tartalmazó nyilvánosan elérhető adatbázis)
 2. Adatok elemzését bemutató kutatási jelentés
 3. Kutatáson és gyakorlati tudástranszfer tevékenységen alapuló módszertani ajánlás-csomag 
 4. Nemzetközi standardoknak megfelelő kompetenciával rendelkező helyi civil és gazdasági szervezetek (vezetői és önkéntes-menedzsment kompetenciák fejlesztése, mentorálás)
 5. Interaktív információs portál
 6. Nemzetközi konferencia
 7. Gyakorlati tudástranszfert biztosító tanulmányutak
 8. Hálózatépítő workshopok


KÖZÖSSÉGI TERVEZÉSSEL ÉS DÖNTÉSHOZATALLAL KAPCSOLATOS KUTATÁS


KÖZÖSSÉGI TERVEZÉSSEL ÉS DÖNTÉSHOZATALLAL KAPCSOLATOS FILMEK

OKTATÓFILMEK


https://www.youtube.com/watch?v=x-m5AWZy4fohttp://film.tettstudio.hu/TV/1_Csalad_10perc.mxfkülső

https://www.youtube.com/watch?v=FJbNzB0aO2Qhttp://film.tettstudio.hu/TV/2_Tarsashaz_10perc.mxfkülső

https://www.youtube.com/watch?v=qbWYwum42Ukhttp://film.tettstudio.hu/TV/3_Utcakozossegek_10perc.mxfkülső

https://www.youtube.com/watch?v=SjkzROhZP5Ahttp://film.tettstudio.hu/TV/4_Civil_szervezet_10perc.mxfkülső

https://www.youtube.com/watch?v=XeW-Iz5H_40http://film.tettstudio.hu/TV/5_Onkormanyzat_10%20perc.mxfkülső

TÁRSADALMI CÉLÚ REKLÁMFILMEK


https://www.youtube.com/watch?v=0IUzSzEUbKshttp://film.tettstudio.hu/TV/1_spot.mxfkülső

https://www.youtube.com/watch?v=uam62XNDGx4http://film.tettstudio.hu/TV/2_spot.mxfkülső

VIDEÓMEGOSZTÓ-BARÁT KISFILMEK