Küldetésünk

Céljaink

  1. A Magyarországon élők életminőségének javítása
  2. Az egyéni és a közösségi aktivitás támogatása, cselekvési lehetőségek bővítése, a multikulturális társadalmi értékrend napi gyakorlattá válásának elősegítése.
  3. A társadalmi integráció támogatása
  4. A hátrányos megkülönböztetés minden formája elleni küzdelem.
  5. Környezetvédelem
  6. Nevelés, ismeretterjesztés:
    • felnőttképzés,
    • ifjúsági munka.

Feladaink

Az egyesület célja, hogy felvállalja a helyi közösségekben, adott társadalmi környezetben jelentkező legerőteljesebb problémák, szociális hátrányok kezelését, a megoldást segítő módszerek kifejlesztését, a problémák enyhítését szolgáló programok megvalósítását.

Egyesületünk szeretne hozzájárulni a nem kommercionális, minőségi zenekultúra terjesztéséhez és propagálásához Magyarországon és a határokon kívül egyaránt. Támogatni kívánunk minden olyan kezdeményezést, amely az egyes művészeti ágak – különösképpen a zene – közvetítésével elősegíti a különböző generációk, társadalmi csoportok és népcsoportok közötti megértés és együttműködés erősödését. Az Egyesületünk kiemelt figyelmet szentel a határmenti-határközi együttműködéseknek, a határon túli magyar és egyes nemzeti szervezetekkel való kapcsolattartásnak, elsősorban a kultúra, a művészet és az oktatás területén. Nagy hangsúlyt helyezünk a tágabb nemzetközi kapcsolatok ápolására is, amit elsősorban aktív partneri kapcsolatok kialakításával és közös projektek megvalósításával szeretnénk elérni. A szervezetünk ezen túl szerepet szeretne vállalni a nemzetközi, mindenekelőtt a Dél-Alföldi Régió településeinek testvérvárosi kapcsolatait erősítő kulturális programcserékben, a magyar kultúra integráns részét képező modern zenei kultúra országhatáron túlnyúló népszerűsítésében. Az egyesület együtt kíván működni más – hasonló profillal bíró, illetve a célkitűzéseinkkel egyetértő – szervezetekkel, és aktívan be kíván kapcsolódni a nemzeti kulturális örökség megőrzése érdekében folyó munkákba.